בית המשפט העליון בארצות הברית ושאלת האינטגרציה בחנוך- 1969-1954

שנה: 
תואר: 
סטודנט/ית: