Placeholder Image

ד"ר אהרן (רוני) שויקה

דוא"ל
aharon.shweka@biu.ac.il
קורות חיים

השכלה:

תואר שלישי Ph.D.             האוניברסיטה העברית       תלמוד                              2009

תואר שני M.A                   האוניברסיטה העברית       תלמוד                              1999      בהצטיינות יתרה

תואר ראשון B.Sc.              האוניברסיטה העברית       מדעי המחשב ותלמוד        1995

 

נושא עבודת התזה:

הפולמוס על תקנת טולדו בירושת הבעל את אשתו

בהנחיית פרופ' ישראל תא-שמע ז"ל ופרופ' יום-טוב עסיס ז"ל

 

נושא עבודת הדוקטור:

עיונים בספר הלכות גדולות – נוסח ועריכה

בהנחיית פרופ' רוברט ברודי

 

פוסטדוקטורט:

2011                 אוניברסיטת אוקספורד, Oriental Institute, OCHJS

2014/15             אוניברסיטת הרווארד, המרכז למדעי היהדות, עמית סטאר

מחקר

תחומי מחקר:

ספרות תלמודית ורבנית, ספרות של תקופת הגאונים, תולדות ישראל בימי הביניים, גניזת קהיר, מדעי הרוח הדיגיטליים (Digital Humanities).

קורסים
189012-77 דת ומדע בעת החדשה: פולין ואשכנז
189053-77 התמודדות היהדות עם סוגיות מדעיות במרוצת הדורות- חלק ב
פרסומים

ספרים

אוצר כתבי-היד התלמודיים, בעריכת יעקב זוסמן, בהשתתפות יואב רוזנטל ואהרן שויקה, א-ג, יד בן צבי, ירושלים תשע"ב.

 

שיר חדש – דרשות על יצירות רוק ישראליות, כרמל, ירושלים תשע"א.

 

מאמרים

 • "ספר 'שאלות ותשובות' ושיטת קידושין למרן", אסופות, ח, ירושלים תשנ"ד, עמ' קפה-רח.
 • "כתבי שרגא אברמסון – רשימה ביבליוגרפית", בתוך: לזכרו של שרגא אברמסון – דברים שנאמרו במלאות שלושים למותו, האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים, ירושלים תשנ"ז, עמ' 26-76.
 • "הפולמוס על תקנת טוליטולה (טולידו) בירושת הבעל את אשתו", תרביץ סח (תשנ"ט), עמ' 87-127.
 • "לענין הלכות נדרים ונזיר בספר 'הלכות גדולות'", תרביץ עד (תשס"ה), עמ' 305-312.
 • Judith Olszowy-Schlanger and Roni Shweka, “Newly discovered early palimpsest fragments of the Talmud Yerushalmi from the Cairo Genizah”, REJ 172 (2013), pp. 49-81.
 • "לוחות האבן, התורה והמצוה", תרביץ פא (תשע"ג) לכבוד יובל השמונים של יעקב זוסמן, עמ' 343-366.
 • "'תורה מגילה ניתנה' או 'תורה חתומה ניתנה'?", סידרא ל (תשע"ה), עמ' 179-200.
 • "'ובכל יום עושים מחלוקות' – פרשה מתולדות היישוב היהודי בירושלים בראשית המאה ה-13 על פי אגרות ר' יחיאל הצרפתי", ספונות כה (תשע"ז), עמ' 13-55.
 • "ספר שאילתות דרב אחאי והדרשה הבבלית הקדומה" סידרא לב (תשע"ז), עמ' 145-202.
 • "עיון בשני ניבים בעקבות יהודה עמיחי ועמוס עוז", בתוך: ש' פנחס-כהן (עורך), על יד יחיאל: קובץ מחקרים ומאמרים מוגש ליחיאל קארה עם פרישתו לגמלאות, קרית-אונו תשע"ט, עמ' 157-171.
 • "בין לשון הגאונים ללשון התלמוד הבבלי", א' בר-אשר סיגל ואחרים (עורכים), העברית והארמית בימי הביניים: עיונים בלשון ובחכמת הלשון, האקדמיה ללשון העברית, ירושלים תש"ף, עמ' 256-285.
 • "טופס שאילתות בכתיבת יד הרב אפרים בן שמריה והמסורת הארץ ישראלית של ספר השאילתות", גנזי קדם טז (תש"ף), עמ' 179-231.
 • "חמדה גנוזה: לזכרו של אבי מורי פרופ' יעקב שויקה ז"ל", גנזי קדם יז (תשפ"א), עמ' 9-25.
 • "גנזים בכריכות ספרים (בקורת על: שמחה עמנואל (מהדיר), מגנזי אירופה, ב, מקיצי נרדמים, ירושלים תשע"ט)", ציון פז (תשפ"ב), עמ' 131-139.
 • “The Bologna Fragments of Halakhot Gedolot and their Relation to the Italian Textual Tradition of the Book”, M. Perani (ed.), Medieval Hebrew Manuscripts Reused as Book Bindings in Italy, Brill: Leiden 2022, pp. 306-320.

 

ערכים אנציקלופדיים

Stillman, Norman (ed.), The Encyclopedia of Jews in the Islamic World, Leiden: Brill, 2010:

Bustanay ben Kafnay; Yehuday Gaon; Qayyara, Simeon; Amram ben Sheshna Gaon; Samuel ben Hofni Gaon (and his works); Israel ben Samuel Gaon ha-Kohen; Dosa ben Sa`adya Gaon; Joseph Bar Hiyya; Ibn al-Mashita, Daniel; Daniel ben Sa`adya ha-Bavli.

 

פרסומים במדעי הרוח הדיגיטליים

 • L. Wolf, R. Littman, N. Mayer, N. Dershowitz, R. Shweka, and Y. Choueka. Automatically Identifying Join Candidates in the Cairo Genizah. Post ICCV workshop on eHeritage and Digital Art Preservation, 2009.
 • אהרן שויקה, יעקב שויקה, ליאור וולף ונחום דרשוביץ, "'וקרב אותם אחד אל אחד' – זיהוי כתיבות יד וצירוף קטעי גניזה באמצעות מחשב", גנזי קדם ז (תשע"א), עמ' 171-208.
 • R. Shweka, Y. Choueka, L. Wolf, N. Dershowitz, and M. Zeldin. Automatic Extraction of Catalog Data from Genizah Fragments' Images. Digital Humanities (ADHO). 2011.
 • L. Wolf, N. Dershowitz, L. Potikha, T. German, R. Shweka, and Y. Choueka. Automatic Paleographic Exploration of Genizah Manuscripts. Codicology and Palaeography in the Digital Age II, Norderstedt, 2011.
 • L. Wolf, R. Littman, N. Mayer, T. German, N. Dershowitz, R. Shweka, and Y. Choueka. Identifying Join Candidates in the Cairo Genizah. International Journal of Computer Vision (IJCV) 94, 2011.
 • L. Wolf, N. Dershowitz, L. Potikha, R. Shweka, and Y. Choueka. Computerized Paleography: Tools for Historical Manuscripts. IEEE International Conference on Image Processing (ICIP). 2011.
 • L. Wolf, L. Litwak, N. Dershowitz, R. Shweka, and Y. Choueka. Active Clustering of Document Fragments using Information Derived from Both Images and Catalogs. IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV). 2011. 
 • R. Shweka, Y. Choueka, L. Wolf, and N. Dershowitz. Automatic Extraction of Catalog Data from Digital Images of Historical Manuscripts. Digital Scholarship in the Humanities (OUP; formerly: Literary and Linguistic Computing) 28, 2013.
 • Ben-Shalom, Y. Choueka, N. Dershowitz, R. Shweka, and L. Wolf. Where is my Other Half? Digital Humanities (ADHO). 2014.
 • Ben Shalom, A. Ben Shalom, N. Levy, L. Wolf, T. Hazan, N. Dershowitz, Y. Bar, R. Shweka, and Y. Choueka. Congruency-Based Reranking. IEEE Conf. on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR). 2014.
 • Ben Shalom, N. Levy, L. Wolf, N. Dershowitz, A. Ben Shalom, R. Shweka, Y. Choueka, and T. Hazan. Active Congruency-Based Reranking. Frontiers in Digital Humanities 3, 2016.
 • N. Levy, A. Ben-Shalom, I. Ben-Shalom, L. Wolf, N. Dershowitz, R. Shweka, and Y. Choueka. Consolidating the Results of Automatic Search in Large-Scale Digital Collections. S. Brookes, M. Rehbein and P. Stokes (eds.), Digital Palaeography, Routledge: UK. To appear.
 • R. Shweka, Friedberg Genizah Project, Textual History of the Bible, vol. 3, Brill: Leiden. To appear.

 

 

 

תאריך עדכון אחרון : 22/09/2022